Γενικοί Όροι Χρήσης


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1 - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
2 - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
3 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
4 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
5 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
6 - ΕΥΘΥΝΗ
7 - ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
8 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης συμφωνούνται μεταξύ κάθε χρήστη του δικτυακού τόπου (εφεξής «ο Χρήστης») και του «δικτυακού τόπου DECATHLON» τον οποίο λειτουργεί η Decathlon ELLAS Χατξηγιάννη Μεξή 5, 115 28 Αθήνα (εφεξής «ο δικτυακός τόπος» ή «δικτυακός τόπος DECATHLON» 

Ο δικτυακός τόπος ανήκει στον «ΌΜΙΛΟ Decathlon», τον οποίο απαρτίζουν η Decathlon SA και όλες οι εταιρείες στις οποίες η Decathlon SA κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (εφεξής «Θυγατρικές Decathlon» ή «Εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon»). 

Ως «δικτυακός τόπος DECATHLON» ορίζεται ο δικτυακός τόπος στον οποίον επιτρέπεται πρόσβαση κατά κύριο λόγο μέσω διεύθυνσης URL και ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τις διαδραστικές λειτουργίες που περιγράφονται στην ενότητα 2.

Ο δικτυακός τόπος DECATHLON περιορίζει τη χρήση του δικτυακού τόπου αποκλειστικά σε Χρήστες που τον χρησιμοποιούν με την ιδιότητα του ιδιώτη καταναλωτή και με συνήθη συχνότητα. Η απομακρυσμένη χρήση του δικτυακού τόπου ή η πρόσβαση σε αυτόν απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο για εμπορικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο επικουρικής επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, ως «Χρήση» νοείται το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιεί ο Χρήστης από τη στιγμή της πρόσβασής του στον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης στον δικτυακό τόπο, ανεξάρτητα από τη συσκευή πρόσβασης (υπολογιστή, τάμπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο), τον τύπο σύνδεσης (ιδιωτική σύνδεση, σύνδεση μέσω τρίτου ή δημόσιο δίκτυο Wi-Fi) και τον τόπο σύνδεσης (από τη Γερμανία ή το εξωτερικό). 

Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων από τον Χρήστη. Το περιεχόμενο των παρόντων Όρων υπόκειται σε αλλαγές. Ως εκ τούτου, ως ισχύοντες Όροι νοούνται οι όροι που είναι αναρτημένοι στον δικτυακό τόπο κατά τη χρονική στιγμή της χρήσης του.  

1 - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει στον Χρήστη:

- να αναζητά και να εντοπίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Decathlon,

- να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές,

- να δημοσιεύει τη γνώμη του για προϊόντα που πωλούνται από την Decathlon,

- να δημοσιεύει φωτογραφίες ή/και βίντεο σχετικά με προϊόντα που πωλούνται από την Decathlon,

- να συμμετέχει στα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς που πραγματοποιεί ο δικτυακός τόπος. 

Ο ανωτέρω κατάλογος διαδραστικών λειτουργιών είναι ενδεικτικός και παρατίθεται απλώς για σκοπούς ενημέρωσης. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί διαδραστικές λειτουργίες, προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.  

2 - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.1 Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε ενήλικους που τον χρησιμοποιούν με την ιδιότητα του ιδιώτη καταναλωτή, καθώς και σε ανήλικα άτομα που διαθέτουν γονική άδεια. Ο δικτυακός τόπος DECATHLON καλεί τα πρόσωπα που έχουν υπό την ευθύνη τους ανήλικα άτομα να εποπτεύουν τη χρήση του δικτυακού τόπου από τα παιδιά.

 2.2 Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη και η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών πληροφοριών του. Ο Χρήστης δεσμεύεται να δηλώσει τα ακριβή και πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και να μην οικειοποιηθεί σε καμία περίπτωση την ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να αναστείλει ή να διαγράψει τον λογαριασμό.

3 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

3.1 Για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των Χρηστών, μπορεί ο παρών δικτυακός τόπος να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες που διευκολύνουν την υποβολή περιεχομένου από τον χρήστη. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ως «Περιεχόμενο» νοείται κάθε στοιχείο που υποβάλλεται από τον Χρήστη στον δικτυακό τόπο, όπως κείμενο, σχόλιο, εικόνα, φωτογραφία, βίντεο, ή κάθε τύπος αρχείου ανεξαρτήτως περιεχομένου ή μορφής.

 3.2 Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει στον ίδιο και στον υπολογιστή του. Ο Χρήστης δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως τον δικτυακό τόπο σε περίπτωση που έχει λόγο να πιστεύει ότι το ψευδώνυμο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που χρησιμοποιεί έχουν γίνει, ή ενδέχεται να έχουν γίνει, γνωστά σε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο να τα χρησιμοποιεί. Ο δικτυακός τόπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο. 

3.3 Η χρήση του δικτυακού τόπου επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς. Ο Χρήστης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να παρέχει εμπορικές πληροφορίες ή να αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα στον δικτυακό τόπο, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. 

4 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Διά των παρόντων Όρων, ο Χρήστης δεσμεύεται:

- να μην διαπράττει παράνομες πράξεις,

- να μην ανακτά ή συλλέγει προσωπικά στοιχεία χρηστών του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο,

- να μην ανακτά, αποθηκεύει ή εκμεταλλεύεται για οποιονδήποτε σκοπό -πέραν αυτού της απεικόνισής τους κατά την περιήγησή του στον δικτυακό τόπο- περιεχόμενα τρίτων τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αφορούν την ιδιωτική ζωή ή τα προσωπικά δεδομένα τρίτων,

- να μην αποθηκεύει, αναμεταδίδει ή δημοσιεύει οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, προσβλητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, άσεμνο υλικό ή υλικό που προάγει το μίσος, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή τα δικαιώματα κυριότητας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της εικόνας των προϊόντων, του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαιώματος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,

- να μην αποθηκεύει, διανέμει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αποκαλύπτει άμεσα ή έμμεσα τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές του απόψεις, τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας του ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό,

- να μην υποβάλλει περιεχόμενο για λογαριασμό τρίτου,

- να μην οικειοποιείται την ταυτότητα τρίτων ή/και να μην δημοσιεύει προσωπικές πληροφορίες τρίτων,

- να μην αποθηκεύει, διανέμει ή δημοσιεύει οποιοδήποτε περιεχόμενο θα μπορούσε να θίξει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon. 

Γενικώς, ο Χρήστης δεσμεύεται να απέχει από κάθε συμπεριφορά αντίθετη προς τα αθλητικά ήθη ή τις αξίες και τα συμφέροντα του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon.  

5 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

5.1 Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου 

Το αναρτημένο στον δικτυακό τόπο Περιεχόμενο υπόκειται σε δικαιώματα κυριότητας που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου κάθε δικαιώματος ιδιοκτησίας, δικαιώματος επί σχεδίων και υποδειγμάτων, εμπορικού σήματος, ονόματος χώρου, ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, λογισμικού ή βάσεων δεδομένων. Ο ΌΜΙΛΟΣ Decathlon και οι εταίροι του διατηρούν την κυριότητα όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, το δίκτυο DECATHLON παραχωρεί στους Χρήστες περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλήσιμη και χωρίς δικαίωμα υπεκχώρησης άδεια απλής πρόσβασης και περιήγησης στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και απλής χρήσης αυτού. Η εν λόγω άδεια δεν συνεπάγεται  κανένα άλλο δικαίωμα για τους Χρήστες και, συγκεκριμένα, δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. 

5.2 Περιεχόμενο που αναρτάται από Χρήστες

 Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, σχολίων, αρχείων, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, έργων, κ.λπ.), το οποίο υπόκειται ενδεχομένως σε δικαιώματα κυριότητας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εικόνας ή άλλους κανόνες ιδιωτικού δικαίου, παραμένει στην κυριότητα του Χρήστη, με την επιφύλαξη των περιορισμένων δικαιωμάτων που εκχωρεί στον ΟΜΙΛΟ DECATHLON ή της άδειας που αναφέρεται ακολούθως, ή με την επιφύλαξη της εφαρμογής, ανά περίπτωση, λοιπών ειδικών όρων για συγκεκριμένες υπηρεσίες που διατίθενται ενδεχομένως στους δικτυακούς τόπους του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon, οι οποίοι και συμφωνούνται εκ των προτέρων . Οι Χρήστες μπορούν ελεύθερα να δημοσιεύουν ή να μην δημοσιεύουν παρόμοιο Περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο, μεταξύ άλλων, μέσω της υπηρεσίας διαμοιρασμού φωτογραφιών (photo sharing) και αποδέχονται ότι τα εν λόγω Περιεχόμενα καθίστανται δημόσια και ελεύθερα προσβάσιμα, ιδίως μέσω του Διαδικτύου. Αποδέχονται ακόμη ότι το εν λόγω Περιεχόμενο δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Όμιλο Decathlon για διάφορες ενέργειες εμπορικής προώθησης. 

Αναγνωρίζουν, δεσμεύονται και εγγυώνται ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα και άδειες για τη δημοσίευση Περιεχομένου στον δικτυακό τόπο, μεταξύ άλλων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανόνων περί των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, της ιδιοκτησίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της εικόνας, συμβάσεων, ή άλλων συναφών δικαιωμάτων. Διά της δημοσίευσης Περιεχομένου στον δικτυακό τόπο, οι Χρήστες αναγνωρίζουν ότι υπέχουν ενδεχομένως ευθύνη, κατά την έννοια του νόμου, ως εκδότες περιεχομένου και ότι παραχωρούν στην Decathlon επί του εν λόγω Περιεχομένου, για όλη τη διάρκεια δημοσίευσής του, μη αποκλειστική, δωρεάν, παγκόσμια άδεια χρήσης αυτού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, αναπαράστασης, μεταφόρτωσης, απεικόνισης, εκτέλεσης, μετάδοσης, αποθήκευσης, και υπεκχώρησής του, μεταξύ άλλων, στις θυγατρικές της, τους τεχνικούς εταίρους της και τους λοιπούς Χρήστες του δικτυακού τόπου. 

Οι Χρήστες επιτρέπουν ακόμη να συσχετίζεται το όνομά τους με το Περιεχόμενο και αποδέχονται ότι η συσχέτιση αυτή δεν θα λαμβάνει πάντοτε χώρα.

Διά της δημοσίευσης Περιεχομένου, οι Χρήστες επιτρέπουν αυτομάτως τη διάθεση του Περιεχομένου στο Διαδίκτυο, περιλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων ή/και ιστολογίων ή/και ιστοσελίδων του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon, συγκεκριμένα των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon ή των Χρηστών του δικτυακού τόπου Decathlon που προβαίνουν ενδεχομένως σε διαμοιρασμό ορισμένων περιεχομένων.

6 - ΕΥΘΥΝΗ

6.1 Ευθύνη για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο DECATHLON

6.1.1 Η ευθύνη της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και της χρήσης αυτού βαρύνει τον Χρήστη. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Κάνοντας κλικ στους εν λόγω συνδέσμους, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο παρών δικτυακός τόπος δεν δύναται να εγγυηθεί τα περιεχόμενα των εν λόγω δικτυακών τόπων και, ως εκ τούτου, αποδέχεται ότι αποκτά πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη. Ομοίως, ο παρών δικτυακός τόπος δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν από την πρόσβαση σε αυτόν και στις πληροφορίες που περιέχει ή/και από τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ο Χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι ο δικτυακός τόπος DECATHLON δύναται να αναστείλει προσωρινά την πρόσβαση σε αυτόν για τεχνικούς λόγους, μεταξύ άλλων, για λόγους συντήρησης και επισκευής. Ο Χρήστης αποδέχεται αυτές τις διακοπές λειτουργίας και παραιτείται από οιαδήποτε αξίωση. 

Η χρήση του δικτυακού τόπου από τον Χρήστη προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των εγγενών χαρακτηριστικών και περιορισμών του Διαδικτύου, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τις τεχνολογίες που άπτονται του χρόνου απόκρισης του εξυπηρετητή που φιλοξενεί τον δικτυακό τόπο στο πλαίσιο της διαδραστικής επικοινωνίας, τις τεχνικές επιδόσεις, τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και, γενικότερα, κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη μετάδοση δεδομένων. 

Ως εκ τούτου, ο δικτυακός τόπος DECATHLON και, γενικότερα, ο Όμιλος DECATHLON δεν φέρουν καμία ευθύνη για:

-  οιαδήποτε διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο πληροφορία η οποία δεν έχει αναρτηθεί από την DECATHLON,

-  οιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου η οποία παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου,

-  απώλεια δεδομένων,

-  οιαδήποτε δυσλειτουργία λογισμικού,

- πιθανές συνέπειες προσβολής από ιό, σφάλματος προγραμματισμού (bug), ανωμαλίας ή διακοπής λειτουργίας,

-  οιαδήποτε ζημία που προκαλείται στον υπολογιστή του Χρήστη. 

6.1.2 Ο δικτυακός τόπος DECATHLON δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες των Χρηστών στον δικτυακό τόπο ούτε για τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται σε αυτόν από Χρήστες. Ο δικτυακός τόπος δύναται να διαγράφει κάθε παράνομο ή προδήλως παράνομο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. 

Ο δικτυακός τόπος DECATHLON δεν υποχρεούται να ελέγχει εκ των προτέρων την ποιότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του Περιεχομένου που αναρτάται από τους Χρήστες.

 

 

 6.2 Ευθύνη Χρήστη

 6.2.1 Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου, ο Χρήστης συμφωνεί να προστατεύει, να υπερασπίζεται και να αποζημιώνει τον ΌΜΙΛΟ Decathlon από κάθε άμεση ή έμμεση ζημία, έξοδο και δαπάνη που μπορεί να προκύψει από:

- οιαδήποτε απαίτηση τρίτου σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται εξ ονόματός του και το οποίο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, παραβίαση δικαιωμάτων του περιεχομένου που δημοσιεύει ο Χρήστης στον δικτυακό τόπο ή αδικήματα τελούμενα διά του Τύπου εξ αιτίας των πληροφοριών που αποστέλλονται ή αναρτώνται στον δικτυακό τόπο,

- οιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη συμμετοχή στον δικτυακό τόπο η οποία αντιβαίνει προς τους παρόντες Γενικούς Όρους, μεταξύ άλλων, με δόλιο σκοπό,

- παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου. 

6.2.2 Η DECATHLON επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τους Χρήστες του δικτυακού της τόπου στο θέμα της δημοσίευση Περιεχομένου, όπως στιγμιότυπων ή άλλων φωτογραφιών των Χρηστών.

Η DECATHLON εφιστά την προσοχή των Χρηστών του δικτυακού της τόπου στο ότι οφείλουν να δημοσιεύουν ή να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, εικόνες ή βίντεο που σέβονται και συνάδουν με τα αθλητικά ήθη και τις αξίες του ΟΜΙΛΟΥ Decathlon. Κάθε Περιεχόμενο μη συμμορφούμενο με τα ανωτέρω θα αφαιρείται συστηματικά από τον δικτυακό τόπο. 

7 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

 7.1 Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να διακόψει κάθε εγγραφή ή/και να διαγράψει κάθε προφίλ ή/και κάθε περιεχόμενο ή/και πληροφορία που αναρτάται σε αυτόν ή/και να απαγορεύσει τη χρήση του ή/και την πρόσβαση σε αυτόν, είτε για τεχνικούς λόγους είτε μόλις λάβει γνώση της μη συμμόρφωσης του Χρήστη προς τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η εν λόγω τροποποίηση ή διαγραφή υπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του δικτυακού τόπου DECATHLON και μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση. 

7.2 Ο Χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψει Περιεχόμενο που έχει αναρτήσει στον δικτυακό τόπο. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα απόσυρσης του Περιεχομένου, αποστέλλοντας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: help.greece@decathlon.com;. Το συγκεκριμένο αίτημα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες για τον εντοπισμό του εν λόγω Περιεχομένου. Για τη διαγραφή Περιεχομένου -που έχει αναρτηθεί μέσω της υπηρεσίας διαμοιρασμού φωτογραφιών (Photo Sharing)- απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες στο κάτω μέρος του περιεχομένου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή του Περιεχομένου, έτος υποβολής. Η DECATHLON δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η διαγραφή Περιεχομένου από τον δικτυακό τόπο συνεπάγεται επίσης διαγραφή του από τυχόν πραγματοποιηθείσες ενέργειες εμπορικής προώθησης στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω Περιεχόμενο. 

Η DECATHLON θα επεξεργάζεται το ταχύτερο δυνατόν κάθε βάσιμο και νόμιμο αίτημα περί διαγραφής Περιεχομένου. Δεν δύναται, ωστόσο, να εγγυηθεί την άμεση διακοπή της πρόσβασης στο Περιεχόμενο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η DECATHLON δεν φέρει καμία συναφή με το ζήτημα αυτό ευθύνη, ιδίως δε λόγω του χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματος, λόγω τεχνικών περιορισμών ή λόγω ουσιαστικής αδυναμίας ανταπόκρισης στο αίτημα, ειδικότερα μάλιστα σε περίπτωση αναπαραγωγής του Περιεχομένου από τρίτους.

8 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, με εξαίρεση τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 

Τυχόν διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου διαμονής του εναγόμενου. Εάν, ωστόσο, η διαδικασία κινηθεί από τον Χρήστη, ο τελευταίος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου διαμονής του.