ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ


DECATHLON


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
2: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3: ΠΑΡΑΔΟΣΗ
4: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
6: ΕΥΘΥΝΗ
7: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Προοίμιο

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης συμφωνούνται αποκλειστικά μεταξύ αφενός της Decathlon Ellas, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών με ΑΦΜ 800739773, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση Χατζηγιάννη Μεξή 5, 115 28 Αθήνα, καλούμενης εφεξής «Δικτυακός τόπος της Decathlon» ή «εμείς» και, αφετέρου, κάθε προσώπου που προβαίνει σε παραγγελία προϊόντων στον δικτυακό τόπο της Decathlon, καλούμενου εφεξής «Χρήστης» ή «εσείς». Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, ο Χρήστης και η Decathlon καλούνται εφεξής από κοινού «τα Μέρη».

 

Ο Χρήστης δηλώνει ρητώς ότι είναι ενήλικας ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι διαθέτει την αναγκαία γονική άδεια, καθώς και ότι έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει την παρούσα σύμβαση που του επιτρέπει να προβαίνει σε παραγγελίες προϊόντων μέσω του δικτυακού τόπου της Decathlon.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με παραγγελία που πραγματοποιήσατε στον δικτυακό τόπο Decathlon, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Decathlon στη διεύθυνση: help.greece@decathlon.com.

 

Με την επιφύλαξη των γενικότερων Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου Decathlon, τα Μέρη συμφωνούν ότι η συμβατική τους σχέση διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής «Γενικοί Όροι»), οι οποίοι αποστέλλονται στον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σε μορφότυπο PDF, πριν από ή κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

 

Η Decathlon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Γενικούς Όρους. Οι νέοι Γενικοί Όροι ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον εκάστοτε δικτυακό τόπο της Decathlon. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η συμβατική τους σχέση διέπεται από τους Γενικούς Όρους που είναι δημοσιευμένοι στον δικτυακό τόπο της Decathlon κατά τη χρονική στιγμή επιβεβαίωσης της παραγγελίας σε αυτόν.

 

1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Πώς υποβάλλω παραγγελία στον δικτυακό τόπο της Decathlon;


Η διαδικασία υποβολής παραγγελίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
- Προσθέστε τα προϊόντα που επιθυμείτε στο καλάθι αγορών,
- Επιλέξτε μέθοδο παράδοσης,
- Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής,
- Πραγματοποιήστε την πληρωμή σας,
- Επιβεβαιώστε την παραγγελία σας.
- Στη συνέχεια, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας από την Decathlon.

 

Το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σημαίνει ότι η Decathlon αποδέχεται την παραγγελία σας και αποτελεί, ως εκ τούτου, το μέσο σύναψης της σύμβασης πώλησης μεταξύ των Μερών.

Μόλις η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή, λαμβάνετε ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποστολής της παραγγελίας σας.

 

Οι τιμές μας

Οι τιμές που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο είναι σε ευρώ ή στο νόμισμα του τόπου παράδοσης των προϊόντων. Αν κατά την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο ή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή τη διαδικασία πληρωμής αλλάξετε τη χώρα παράδοσης, μπορεί οι τιμές να εμφανιστούν σε άλλο νόμισμα.

Επίσης, λόγω των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν σε ορισμένες χώρες, εφαρμόζονται διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα. Ως εκ τούτου, αν αλλάξετε τη χώρα παράδοσης, οι τιμές χρέωσης των προϊόντων που έχετε επιλέξει να αγοράσετε μπορεί να διαφέρουν. 
Αν οι τιμές μας εμφανίζονται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεστε, η τράπεζά σας θα χρησιμοποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς. Έχετε, πάντως, υπόψη ότι η τράπεζά σας μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία ή/και να σας επιβαρύνει με πρόσθετες χρεώσεις για διεθνείς πληρωμές, ενδεχόμενο το οποίο δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε.

 

Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον ισχύοντα κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον εφαρμόζεται, αλλά δεν περιλαμβάνουν λοιπές χρεώσεις ή τέλη, το κόστος άλλων προαιρετικών υπηρεσιών ή ειδικών συσκευασιών που έχετε ενδεχομένως επιλέξει, ή τυχόν πρόσθετους φόρους.
Τα έξοδα αποστολής εμφανίζονται αφού επιλέξετε μέθοδο αποστολής.

Το συνολικό κόστος (εξαιρουμένων τυχόν χρεώσεων με τις οποίες ενδέχεται να σας επιβαρύνει η τράπεζά σας) αναφέρεται στη σύνοψη της παραγγελίας σας, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη σας πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την αποφυγή του συγκεκριμένου προβλήματος, ορισμένες φορές ενδέχεται να εμφανίζεται εσφαλμένη τιμή για κάποια προϊόντα. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους καταναλωτές κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο διαμονής τους, σε περίπτωση εμφάνισης εσφαλμένης τιμής στον δικτυακό τόπο ισχύουν τα ακόλουθα:
αν η τιμή του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την εμφανιζόμενη στον δικτυακό τόπο, μπορείτε είτε να αγοράσετε το προϊόν στη σωστή τιμή είτε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε ήδη πραγματοποιήσει με την εσφαλμένη τιμή•
αν το προϊόν κοστίζει λιγότερο από την εμφανιζόμενη στον δικτυακό τόπο τιμή, η Decathlon σας χρεώνει τη χαμηλότερη τιμή και σας στέλνει το προϊόν που έχετε παραγγείλει.


Τελωνειακή νομοθεσία

Παρά τις προσπάθειές μας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, όταν πραγματοποιείτε παραγγελία στον δικτυακό τόπο της Decathlon, θεωρείστε αυτομάτως επίσημος εισαγωγέας και, ως εκ τούτου, οφείλετε να συμμορφώνεστε προς το σύνολο των κανονισμών που ισχύουν στη χώρα παράδοσης και, συγκεκριμένα, να διασφαλίζετε ότι το προϊόν που έχετε επιλέξει μπορεί να εισαχθεί νομίμως στη χώρα σας βάσει των εν λόγω κανονισμών.

Καθώς η τελωνειακή νομοθεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα, σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας παράδοσης για περισσότερες πληροφορίες, προτού προβείτε σε παραγγελία προϊόντων στον δικτυακό τόπο της Decathlon.

 

 

Πώς μπορώ να πληρώσω για την παραγγελία μου;

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι ηλεκτρονικής πληρωμής διαφέρουν από χώρα σε χώρα και, ως εκ τούτου, εξαρτώνται από τη χώρα διαμονής σας. Οι βασικοί τρόποι πληρωμής είναι μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa ή MasterCard), ή μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών PayPal. Πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους τρόπους πληρωμής παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας.

Το αντίτιμο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει χρεώνεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό μόλις η παραγγελία, ή μέρος αυτής το οποίο πρόκειται να σταλεί χωριστά, ετοιμαστεί και είναι έτοιμη προς αποστολή.

Με γνώμονα την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών των πελατών μας, διεξάγουμε ελέγχους για την καταπολέμηση της απάτης. Στο πλαίσιο αυτό, και προτού εγκρίνουμε την αποστολή της παραγγελίας σας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας στείλετε, μέσω e-mail ή φαξ, έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας όπως, π.χ., ένα ή περισσότερα αποδεικτικά της διεύθυνσης διαμονής σας ή/και αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παραγγελία σας οριστικοποιείται μόνο όταν η Decathlon λάβει τα εν λόγω έγγραφα και σας στείλει σχετικό e-mail επιβεβαίωσης. Εάν δεν μας στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή εάν τα έγγραφα που στείλετε δεν αποδεικνύουν με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο την ταυτότητα του ατόμου που έκανε την παραγγελία και τη διεύθυνσή του, έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία. 
Έχουμε, επίσης το δικαίωμα να απορρίψουμε παραγγελία εφόσον υπάρχει εκκρεμής διαφορά αναφορικά με ζήτημα πληρωμής ή εάν κάποιος ιδιώτης πραγματοποιήσει ασυνήθιστα μεγάλη παραγγελία.

 

 

Απόδειξη της παραγγελίας/πληρωμής

Εκτός αποδείξεως περί του αντιθέτου, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δικτυακού τόπου Decathlon, καθώς και εκείνες των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών, οι οποίες διατηρούνται υπό εύλογες συνθήκες ασφαλείας, συνιστούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Decathlon και του Χρήστη. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αρχειοθετούμε όλες τις παραγγελίες σε αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης. Μπορείτε να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας στον δικτυακό τόπο Decathlon μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου». Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να κρατάτε πάντοτε αντίγραφο του e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

 

2: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι προσφορές μας όσον αφορά τα προϊόντα και τις τιμές ισχύουν για όσο διάστημα εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο Decathlon, σε αντίθεση με τις ειδικές προσφορές που έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε στην ιστοσελίδα με τις πληροφορίες του εκάστοτε προϊόντος τη διαθεσιμότητα αυτού που επιθυμείτε να παραγγείλετε. 
Εάν ένα προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία αφού σας ενημερώσουμε σχετικά. 
Σε περίπτωση που παραγγείλετε διάφορα προϊόντα και κάποιο από αυτά διαπιστωθεί τελικά ότι δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι αδυνατούμε να σας αποστείλουμε το μη διαθέσιμο προϊόν. Η υπόλοιπη παραγγελία σας θα ετοιμαστεί και θα σας αποσταλεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο. 
Έχετε, πάντως, τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να ακυρώσετε ολόκληρη την παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Decathlon μπορεί ακόμη να σας προτείνει, εφόσον συμφωνείτε, να αντικαταστήσει το μη διαθέσιμο προϊόν με παρεμφερές προϊόν παρόμοιας ποιότητας και χρήσης.

3: ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πού αποστέλλεται η παραγγελία μου;
Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που μας υποδεικνύετε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελία σας, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικτυακός τόπος της Decathlon μπορεί να πραγματοποιεί παραδόσεις στη συγκεκριμένη χώρα.

 

Σε πόσο χρόνο παραδίδονται τα προϊόντα; 
Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων από την αποθήκη μας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας εκ μέρους μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νέα ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να αποδεχθείτε τη νέα ημερομηνία ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

 

Τι ισχύει σε περίπτωση που απουσιάζω κατά την παράδοση της παραγγελίας μου;
Εάν η παραγγελία σας παραδίδεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και απουσιάζετε κατά την παράδοση του δέματος, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στη σχετική ειδοποίηση που σας αφήνει ο υπάλληλος της μεταφορικής εταιρείας. Σε αυτήν αναγράφονται συνήθως πληροφορίες για την προθεσμία παραλαβής του δέματός σας από καθορισμένο σημείο ή, κατά περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας με την εταιρεία για να κανονίσετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα παραλαβής. Σε περίπτωση εκπνοής της καθορισμένης προθεσμίας, το δέμα σας επιστρέφεται στην Decathlon. Σε αυτήν την περίπτωση, η μεταφορική εταιρεία σας στέλνει μια πρώτη υπενθύμιση. Εάν δεν ανταποκριθείτε εντός 14 ημερών, τεκμαίρεται ότι ασκείτε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την παραγγελία.

 

Για παραδόσεις με ραντεβού (π.χ., βαριά ή ογκώδη αντικείμενα), η μεταφορική εταιρεία επικοινωνεί απευθείας μαζί σας για να κανονίσετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα παράδοσης. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξετε τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει να ενημερώσετε τη μεταφορική εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε αντίθετη περίπτωση, η μεταφορική εταιρεία θα σας χρεώσει για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε πάντοτε τα προϊόντα σας κατά την παραλαβή. Σας συνιστούμε θερμά να ανοίγετε το δέμα παρουσία του υπαλλήλου της μεταφορικής εταιρείας και να ελέγχετε ενώπιόν του την κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος προς την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα παράδοσης. Είναι ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει, προτού πραγματοποιήσει την παραγγελία του, ότι τα προϊόντα που επιθυμεί να εισαγάγει δεν παραβιάζουν τους συναφείς κανονισμούς.

 

4: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, δηλαδή να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους καταναλωτές κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο διαμονής τους, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με δικά σας έξοδα, όπως ορίζεται ακολούθως.

 

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας οποτεδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για:

-ευπαθή προϊόντα, όπως τρόφιμα. 
-οπτικοακουστικά υλικά ή λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον έχετε αποσφραγίσει τη συσκευασία.
-προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί με βάση τις προδιαγραφές που όρισε ο καταναλωτής ή είναι σαφώς εξατομικευμένα. 
-προϊόντα που έχουν ανοιχτεί και τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

 

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία μου;

 

Θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» και να κάνετε κλικ στο «Κέντρο βοήθειας» για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και να ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας. Μπορείτε ακόμη να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης που επισυνάπτεται ακολούθως και να το στείλετε στην ακόλουθη διεύθυνση: help.greece@decathlon.com 

Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα με ποιον τρόπο θα επιστρέψετε το προϊόν και το εάν θέλετε ή όχι να ασφαλίσετε το δέμα σας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Δεν καλύπτουμε καμία από τις εν λόγω δαπάνες, ούτε τα έξοδα επιστροφής του δέματος στη Decathlon, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν το δέμα σας χαθεί. Σας συμβουλεύουμε να επιλέγετε μεταφορικές εταιρίες που παρέχουν υπηρεσία ιχνηλάτησης δεμάτων. Όλα τα έξοδα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν γενικώς τον Χρήστη.

Δεν γίνονται δεκτά προς επιστροφή τα προϊόντα που δεν είναι πλήρη και σε άριστη κατάσταση, καθώς και εκείνα που δεν επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θεωρείται ως μη συμμορφούμενη και τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

 

Έχω ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε πόσο χρόνο θα λάβω πίσω τα χρήματά μου;

 

Εφόσον ακολουθήσετε τη διαδικασία επιστροφής που περιγράφεται ανωτέρω, η αξία των προϊόντων θα σας επιστραφεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε τα επιστρεφόμενα είδη. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η αξία των προϊόντων θα πιστωθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίον συνδέεται η κάρτα σας.

 
Αν επιστρέψετε μόνο τμήμα της παραγγελίας σας, η Decathlon σας επιστρέφει μέρος των εξόδων αποστολής που είχατε καταβάλει αρχικώς, κατ' αναλογία προς το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Εάν επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία, η Decathlon σας επιστρέφει το σύνολο των εξόδων αποστολής που καταβάλατε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

 

Δεν δεχόμαστε επιστροφές προϊόντων και δεν προβαίνουμε σε επιστροφή χρημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αν το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή παραποιηθεί•
αν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί•
αν το προϊόν κατασκευάστηκε βάσει δικών σας προδιαγραφών ή είναι σαφώς εξατομικευμένο•
αν το προϊόν είναι εγγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που αποσφραγίστηκε μετά την παραλαβή του.

 

5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το προϊόν σας είναι χαλασμένο ή ελαττωματικό
Επιπροσθέτως της εγγύησης του κατασκευαστή που ενδεχομένως καλύπτει ορισμένα προϊόντα, η Decathlon υποχρεούται εκ του νόμου να παρέχει για όλα τα είδη που πωλούνται μέσω του δικτυακού της τόπου εγγύηση συμμόρφωσης και εγγύηση για κρυφά ελαττώματα. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους καταναλωτές κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο διαμονής τους, οι εν λόγω εγγυήσεις ισχύουν για δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς (για την εγγύηση συμμόρφωσης) ή από την ημερομηνία εντοπισμού του ελαττώματος (για την εγγύηση που αφορά τα κρυφά ελαττώματα).

Ορισμένα προϊόντα που πωλούνται στον δικτυακό τόπο μπορεί να καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ιστοσελίδα με τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλούνται από αμέλεια, βλάβη ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος εκ μέρους του Χρήστη. Επισημαίνεται ότι κάποιες ατέλειες και ελαττώματα μπορεί να προκληθούν αποκλειστικά από λανθασμένη εγκατάσταση ή χειρισμό του εξοπλισμού μετά την παράδοσή του. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες των φυλλαδίων που συνοδεύουν τα προϊόντα, εφόσον υπάρχουν, και τις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο. Σας συνιστούμε ακόμη να δοκιμάζετε και να ελέγχετε αρκετές φορές τον εξοπλισμό που παραλάβατε.

 

Επισκευή προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγγύησης

Αν το προϊόν σας εμφανίσει ελάττωμα κατά την διάρκεια ισχύος της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης ή της εγγύησης του κατασκευαστή, ή αν δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο Κέντρο βοήθειας της Decathlon. Για να μας επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου», να κάνετε κλικ στην επιλογή «Εντοπισμός των παραγγελιών μου» και να δηλώσετε τα προβλήματα ή τα ελαττώματα που παρουσιάζει το εν λόγω προϊόν. Στη συνέχεια, η Decathlon θα σας χορηγήσει αριθμό επιστροφής του προϊόντος.

 

Στο πλαίσιο της εγγύησης, η Decathlon ζητά από τους Χρήστες να επιστρέψουν τα προϊόντα τους. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καλύπτονται από την Decathlon.

Αφού η Decathlon εξετάσει το προϊόν, δηλαδή εξακριβώσει ότι το προϊόν καλύπτεται πράγματι από νομική εγγύηση ή εγγύηση κατασκευαστή, θα προβεί στην επισκευή ή την αντικατάστασή του. 

Εάν η αιτία του προβλήματος καλύπτεται μεν από τη νομική εγγύηση ή την εγγύηση κατασκευαστή αλλά το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί με ίδιο ή ισοδύναμο προϊόν, τότε η Decathlon εκδίδει πιστωτικό σημείωμα ή προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η Decathlon προτείνει την πλέον πρόσφορη λύση (αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους, αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων).

 

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος χωρίς βάσιμο ή ουσιαστικό λόγο, ή εάν ο Χρήστης δεν έχει διαβάσει και ακολουθήσει τις οδηγίες επίλυσης προβλημάτων που διατίθενται στον δικτυακό τόπο, η επιστροφή του προϊόντος θεωρείται ως μη συμμορφούμενη και επισύρει τις ακόλουθες συνέπειες: επαναπροώθηση του προϊόντος στον Χρήστη χωρίς επιστροφή χρημάτων ούτε αντικατάσταση του προϊόντος. Ομοίως, τα προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς αριθμό επιστροφής θεωρούνται αυτομάτως ως μη συμμορφούμενες επιστροφές (περίπτωση στην οποία η Decathlon επιβαρύνει τον Χρήστη με τα συναφή έξοδα αποστολής).

 

Υπενθυμίζεται στους Χρήστες ότι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα με ποιον τρόπο θα επιστρέψουν το προϊόν και το αν θέλουν ή όχι να ασφαλίσουν το δέμα τους για την περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής. Η Decathlon δεν καλύπτει καμία από τις εν λόγω δαπάνες και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας του δέματος του Χρήστη. Τέλος, οι Χρήστες φέρουν την ευθύνη να συσκευάζουν κατάλληλα το προϊόν τους ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς του κατά τη μεταφορά. 

 

6:ΕΥΘΥΝΗ

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Decathlon ευθύνεται μόνο για άμεση ζημία την οποία υφίσταται ο Χρήστης ως άμεσο αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις ή παραβίασης της νομοθεσίας.

Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων για τους καταναλωτές κανόνων αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο διαμονής τους, η ευθύνη του δικτυακού τόπου της Decathlon περιορίζεται μέχρι του ποσού που κατέβαλε ο Χρήστης για την παραγγελία έναντι της οποίας ευθύνη υπέχει ο δικτυακός τόπος της Decathlon.

 

7: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

7.1 Ισχύον δίκαιο

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από το γαλλικό δίκαιο, με εξαίρεση τις διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 
Σε περίπτωση που δικαστήριο το οποίο εκδικάζει διαφορά μεταξύ των Μερών αποφανθεί, βάσει κανόνων αναγκαστικού δικαίου, ότι δεν ισχύει το γαλλικό δίκαιο, η συμβατική σχέση μεταξύ των Μερών διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας παράδοσης.

 

Σε κάθε περίπτωση, αν οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο διαμονής του καταναλωτή είναι ευνοϊκότεροι σε σύγκριση με τις διατάξεις του γαλλικού δικαίου, η συμβατική σχέση μεταξύ των Μερών διέπεται από τους εν λόγω ευνοϊκότερους κανόνες.

 

7.2 Δικαιοδοσία

Τα Μέρη συμφωνούν ρητώς ότι η συμβατική σχέση τους δεν διέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών.

Τυχόν διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του τόπου διαμονής του εναγόμενου. Εάν, ωστόσο, η διαδικασία κινηθεί από τον Χρήστη, ο τελευταίος δύναται να παραπέμψει τη διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου διαμονής του.

Επίσης, σε περίπτωση διαφοράς ο Χρήστης δύναται να προσφύγει σε εξωδικαστικό θεσμό επίλυσης διαφορών (διαμεσολαβητή) ή σε άλλη μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.