2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Κάθε ελάττωμα που σχετίζεται με τα υλικά ή την κατασκευή των προϊόντων, το οποίο αναγνωρίζεται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Decathlon.
 2. Την αντικατάσταση ελαττωματικών μερών με συμβατά εξαρτήματα ισοδύναμης λειτουργικότητας και απόδοσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Ορισμένα προϊόντα μας καλύπτονται με διετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς (που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς).

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ

 1. Όταν η βλάβη του προϊόντος δεν οφείλεται σε βίαιη πρόσκρουση ούτε σε συνθήκες χρήσης μη προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.
 2. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Βλάβη ή ζημία που οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου ή που είναι αποτέλεσμα δόλου ή απάτης.
 2. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από χρήση η οποία δεν συνάδει με τις οδηγίες του κατασκευαστή, από ακατάλληλη αποθήκευση ή λειτουργία, από έλλειψη κατάλληλης συντήρησης, από ατύχημα, από αμέλεια δική σας ή τρίτου.
 3. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από φυσιολογική φθορά.
 4. Προϊόντα που έχουν υποστεί μετατροπές οι οποίες δεν προβλέπονται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
 5. Αδυναμία εγκατάστασης, λειτουργίας ή χρήσης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές ή τους όρους που γνωστοποιήθηκαν στον πελάτη από την Decathlon ή οιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή που πραγματοποιείται από τον πελάτη ή από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την Decathlon.
 6. Η εγγύηση της Decathlon καλύπτει μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
 7. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από πυρκαγιά, κεραυνό, θύελλα, βανδαλισμό ή μη ασφαλή μεταφορά.
   

Αναλόγως της φύσης του ελαττώματος, η Decathlon προβαίνει σε επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Decathlon, δεν είναι εφικτή η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, η Decathlon προβαίνει στην έκδοση πιστωτικού σημειώματος αξίας ίσης με το αρχικό τίμημα που κατέβαλε ο πελάτης για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος. Ο πελάτης δεν δικαιούται καμία περαιτέρω αποζημίωση. 

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος στην Decathlon χωρίς βάσιμο λόγο ή για ελάττωμα που οφείλεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιστάσεις, η Decathlon διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα του πελάτη και να του επιστρέψει το προϊόν επιβαρύνοντάς τον με τα σχετικά έξοδα.